PRZYGODA ZE SZTUKĄ
Kliknij !!!  
  REJS PRUSYLIUSEM
  Kodeks marynarski
  Załoga Prusyliusa
  Kajuta kapitańska
  KSIĘGA WPISÓW
  Dziennik pokładowy
  Jak pisać do dziennika pokładowego?
  SZTUKA W OBIEKTYWIE
  ZADANIA DODATKOWE W REALU
  KLASA IV
  KLASA V
  KLASA VI
  ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI SZTUKI
  UŚMIECHNIJ SIĘ :)
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI SZTUKI

ZASADY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH SZTUKI
( PLASTYKI I MUZYKI )
W KLASACH IV-VI
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W JELCZU-LASKOWICACH
Nauczyciel: Iwona Bernat
 
 
Kategorie oceniania:

1.      Przygotowanie do zajęć.
Obowiązkiem ucznia jest być przygotowanym do zajęć. Uczeń może przynieść materiały zastępcze, tzn. inne niż proponuje nauczyciel.
2.      Zaangażowanie w działania plastyczno-muzyczne
Uczeń powinien zaangażować się w prace na lekcji, tzn. wykonywać polecenia i zadania stawiane przez nauczyciela.
3.      Aktywność.
Uczeń jest aktywny na zajęciach w szkole oraz  poza szkołą, wykazując się zdobytą wiedzą, umiejętnościami oraz talentem.
4.      Samodzielność w pracy twórczej.
Uczeń samodzielnie podejmuje działania twórcze, nie szukając pomocy od innych. Wykazuje umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań
5.      Oryginalność pracy.
Efekt końcowy działań twórczych jest wyjątkowy, szczególnie wyróżniający się spośród innych, wykazujący talent plastyczny bądź muzyczny ucznia.
6.      Dodatkowe prace plastyczne.
Uczeń, w wolnych chwilach, w domu wykonuje prace plastyczne w wybranej przez siebie technice
i o dowolnej tematyce.
7.      Zadania dodatkowe.
      Uczeń podejmuje dodatkowe zadania proponowane przez nauczyciela na lekcji i zamieszczone na       stronie internetowej: www.sztukaw3.pl.tl
8.      Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów.
      (testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, śpiew indywidualny i w grupie, gra na       instrumentach(flet prosty, dzwonki chromatyczne, instr. perkusyjne), prace plastyczne).
 
 
Kryteria oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:
-          bardzo czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
-          wykazuje zainteresowanie sztuką
-          podejmuje dodatkowe zadania: (zdobywa informacje z różnych źródeł, angażuje się w życie artystyczne szkoły, bieże udział w konkursach na etapie szkolnym,  podejmuje zadania umieszczone na stronie: www.sztukaw3.pl.tl , przygotowuje prezentacje multimedialne i tradycyjne, pisze referaty, tworzy albumy i portfolio, wykonuje samodzielnie dodatkowe prace plastyczne, prowadzi krótkie lekcje tematyczne - po uprzednim umówieniu się z nauczycielem)
-          reprezentuje szkołę poza jej terenem (bierze udział w konkursach, rozwija swoje zdolności i umiejętności poza terenem szkoły)
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:
-          wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych
-          wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról
-          uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe
-          starannie wykonuje ćwiczenia plastyczno-muzyczne
-          potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:
-          zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie
-          poprawnie formułuje wnioski i udaje się mu bronić swych poglądów
-          odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról
-          najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym oraz:
-          nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania
-          rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych
-          czasami poprawnie formułuje wnioski
-          ma problemy z obroną swoich poglądów
-          najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na poziomie słabym,
a także:
-          nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania
-          biernie uczestniczy w działaniach
-          niestarannie wykonuje ćwiczenia
-          nie formułuje wniosków
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu słabym nie opanował materiału
i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:
-          nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
-          nie bierze udziału w działaniach twórczych
-          nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
-          nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny
 
Ponadto:
1.      Uczeń może otrzymać plusy i minusy w wyżej wymienionych kategoriach,
które składają się na ocenę cząstkową:
                             4 plusy w notatniku nauczyciela = szóstka w dzienniku
                                                  4 minusy w notatniku nauczyciela = jedynka w dzienniku
                              (pozostała ilość plusów lub minusów przeniesiona zostaje na następny semestr)
2.      Wpływ na ocenę z pracy plastycznej ma termin oddania jej do sprawdzenia:
      każdy tydzień opóźnienia – ocena niżej.
 
 
 
 
 

Poprawa oceny:

  1. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny (1,2,3,4) z odpowiedzi ustnej, kartkówki czy sprawdzianu w terminie do 2 tygodni po otrzymaniu oceny. 
  2. Proponowaną ocenę klasyfikacyjną ()półroczna i końcową) uczeń może poprawić w terminie 3 tygodni od jej wystawienia , po uprzednim omówieniu szczegółów poprawy z nauczycielem.

 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!
O stronie  
 
PRZYGODA ZE SZTUKĄ

Strona stworzona i prowadzona przez Iwonę Bernat z myślą o uczniach PSP nr 3
w Jelczu - Laskowicach.

Kapitan statku "Prusylius" zaprasza w wirtualną podróż
po oceanie sztuki.

 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Zaprzyjaźnione strony  
 
Wrocławskie Centrum
WolontariatuSzkolny Klub
Wolontariusza "Jesteśmy"Szkolna stronaSzkoła bez przemocy


 
Jesteś rodzicem? Poczytaj!  
 
O wychowaniu
************************
Dziecko w sieci
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=